Кропивницький. Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 62 "Супутник" комбінованого типу Кіровоградської міської ради"

 

Звіт керівника

ЗВІТ ДИРЕКТОРА ЗА 2019/2020 н.р.

 

 

ЗВІТ

директора закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 62 «Супутник» комбінованого типу

Колюка Олени Вікторівни

перед колективом та громадськістю за 2019-2020 н.р.

Звіт підготовлений на підставі Наказу Міністерства  освіти і науки України № 178 від 23 березня 2005 р. та «Положення про порядок звітуваннякерівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічнихнавчальнихзакладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю».

 

     Порядок денний:

 1. Звіт директора ЗДО № 62 «Супутник» «Про роботу керівника закладу дошкільної освіти (ясел-садка) комбінованого типу №62 «Супутник» за 2019-2020 навчальний рік»:

 

       Заклад дошкільної освіти спрямовує свою діяльність на реалізацію державної політики в галузі дошкільної освіти, керуючись основними нормативними документами:

 • Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»;
 • Положенням про дошкільний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 (із змінами);
 • Конвенцією «Про права дитини»;
 • Кодексом Законів про працю України, наказами, листами Міністерства освіти і науки України та власним Статутом.

     Відповідно до вимог Закону України «Про дошкільну освіту» у закладі дошкільної освіти діють колегіальні органи: педагогічна рада, загальні збори трудового колективу, рада закладу.

     У 2019-2020 навчальному році колектив закладу дошкільної освіти працював над питанням: Створення оптимальних умов для особистісного зростання, для навчання та розвитку дітей, формування дитячої особистості, через освоєння основних видів життєдіяльності.

Протягом навчального року в дошкільному закладі виховувалось- 277 дітей, функціонувало 11груп, із них:

 • 4 групи дітей раннього віку;
 • 2 молодші групи;
 • 2 середні групи;
 • 3 старші групи.

За 12 –годинним режимом роботи працювало- 2 групи;

За 10,5–годинним режимом роботи - 9 груп, з них - 2 логопедичні групи.

      Освітній процес здійснювало  28 педагогів, із них:

 • 1 вихователь-методист;
 • 2 вчителі-логопеди;
 • 1 практичний психолог;
 • 1 інструктор з фізичного виховання;
 • 2 музичних керівника;
 • 18 вихователів вікових груп;

4 керівника гуртка.

       Основним напрямком роботи  закладу дошкільної освіти, є створення належних умов для забезпечення рівного доступу до якісної освіти. З метою своєчасного виявлення, підтримки та розвитку обдарованості, природних нахилів та здібностей дітей заклад дошкільної освіти організовує освітній процес за пріоритетними напрямками. Пріоритетними напрямками роботи закладу дошкільної освіти є патріотичний та фізкультурно-оздоровчий напрямки. Згідно цих напрямків колектив нашого закладу  наполегливо працював над створенням належних умов для формування патріотизму у дітей, здійснювався комплексний підхід у формуванні основ здорового способу життя дошкільників.

   Освітньо-виховна робота в закладі дошкільної освіти здійснювалася відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти та програми навчання та виховання дітей від 2 до 7 років «Дитина».

Освітній рівень педагогів становить:

 • 23 педагога, які мають вищу педагогічну освіту;
 • 3-середню-спеціальну
 • 2- бакалавра.

        Адміністрація закладу приділяє належну увагу питанням фахового зростання, активізації творчої діяльності педагогів.

       Підвищенню рівня кваліфікації працівників сприяє застосування різних форм методичної роботи: індивідуальні (самоосвітня діяльність), групові (семінари, семінари-практикуми, консультації), масові  (круглі столи, ділові ігри) та інш.

        Протягом 2019- 2020 н.р. було проведено засідання педагогічних рад на тему: «Завдання педагогічного колективу на 2019-2020 н.р.» (серпень), «Зображувальна діяльність як чинник виховання творчої особистості» (листопад), «Сучасні підходи до формування готовності дитини до навчання в школі» (лютий), «Аналіз освітнього процесу за 2019-2020н.р.» (травень).

   Проведено такі форми методичної роботи, як:

Тренінг: «Труднощі звикання дітей до режимних моментів»;

Семінар-практикум: «Розвиток творчості дошкільників засобами образотворчого мистецтва»;

Семінар: «Корекційно-відновлювальна допомога дітям з аутичними проявами»;

Круглий стіл:«Успішна соціалізація дитини в колективі»;

Семінар-практикум:«Наступність між дошкільною та початковою ланками освіти в умовах Нової української школи»;

Ділова гра: «Творчий педагог - творчі діти»;

Семінар з елементами тренінгу: «Розвиток комунікативних умінь педагогів»;

Теоретичний семінар : «Рухова активність як засіб виховання здорової дитини».

 

     Одним з основних завдань методичної роботи є надання допомоги педагогам у формуванні й удосконаленні навичок самоосвітньої діяльності, що передбачає такі види роботи як: систематичне консультування з питань організації самоосвіти;          допомога педагогу у визначенні різних позицій з метою подолання труднощів; постійне інформування про новий передовий педагогічний досвід; підготовка й    надання методичних рекомендацій щодо актуальних проблем теорії і практики.

    У методичному кабінеті розроблено картотеку: навчально - методичної літератури, навчальних програм, методичних рекомендацій, фахових періодичних видань. Педагоги мають змогу вільно, за потребою, нею користуватись.

      У закладі дошкільної освіти створюються умови для використання навичок роботи з комп'ютером педагогів  у  методичній роботі. Так поступово укоріняються такі форми методичної роботи як:

- мультимедійна презентація;

- методичне портфоліо;

- сайт закладу;

- веб-сторінка;

- інтернет- форум.

       Вся методична робота у закладі дошкільної освіти підпорядкована систематичному плану роботи, який складається на основі глибокого аналізу за минулий навчальний рік, комплексного вивчення результатів, здобутків, педагогічних знахідок.

      Відповідно до перспективного плану проходження курсів підвищення кваліфікації при КОІППО імені Василя Сухомлинського педагоги закладу дошкільної освіти виконують докурсові завдання, звітують про результати проходження  курсової підготовки.

   З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки пройшли курси підвищення кваліфікації при КОІППО ім. В. Сухомлинського у 2019-2020 навчальному році педагоги:

1. Нога Т.М. -вихователь;

2. Юрченко Н.П.-вихователь;

3. Хамітова Т.Л.-вихователь.

    У закладі дошкільної освіти була проведена атестація педагогічних працівників, з метою якісного підвищення професійного рівня, відповідності займаній посаді, рівню кваліфікації, а саме:

 1. Нога Т.М.- вихователь, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»;   
 2. Юрченко Н.П.- вихователь, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»;
 3.  Качіна О.М.- вихователь, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»;
 4. Омельяненко В.М.-вчитель логопед, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»;
 5. Запорожець Г.М.- вчитель логопед, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії».
 6. Синьоока Т.О.-керівник гуртка іноземної мови, підтверджено «Спеціаліст 10 т.р.»

 

       Склад педагогічних працівників по кваліфікаційним категоріям такий:

    «спеціаліст вищої категорії» - 2 педагога;

    «спеціаліст ІІ категорії» - 10 педагогів;

    «спеціаліст І категорії» - 4 педагога;

    «спеціаліст» – 12 педагогів.                                                                                                           

    Важливою і  найефективнішою формою методичної роботи з вихователями є проведення відкритих занять, які відповідають сучасним вимогам,  з використанням новітніх технологій.

          Протягом навчального року своїми цікавими надбаннями та формами роботи ділилися з колегами шляхом взаємовідвідування освітнього процесу педагоги:

      Кондратьєва І.Ю.- заняття з рідної природи в групі раннього віку;

      Запорожець Г.М.- заняття з розвитку мовлення з елементами гри-драматизації на основі творчості В.О.Сухомлинського в логопедичній групі;

    Проведено відкриті заходи для слухачів курсів підвищення кваліфікації при КОІППО ім. В. Сухомлинського:

      Омельяненко В.М.- заняття з розвитку мовлення з елементами мнемотехнологій в логопедичній групі;

      Юрченко Н.П.- інтегроване заняття логіко-математичного спрямування в середній групі з використанням інноваційних технологій.

            У методичному кабінеті створено банк даних інноваційних технологій, з визначенням проблеми, цілей нововведення, прогнозованих результатів, які запроваджуються педагогами в практику роботи.

 

  Для розвитку дітей в закладі дошкільної освіти створені всі необхідні умови, обладнані спеціальні приміщення:

-музична та спортивна зали;

-кабінети вчителів-логопедів;

-кабінет практичного психолога;

-методичний кабінет та медичний блок;

-майданчики для кожної вікової групи;

-спортивний майданчик.

       В усіх групах створене належне предметно-розвивальне середовище з відповідними осередками для проведення організованої та самостійної діяльності дошкільнят, яке забезпечує різні види їх активності. Центри дитячої активності: предметно-практичної, пізнавальної, художньої, мовленнєвої, фізичної доцільно розташовані з урахуванням вікових особливостей дітей. У достатній кількості  забезпечені ігрові осередки матеріалами: настільно-друкованими іграми, пазлами, наборами ігрового обладнання для сюжетно-рольових ігор, будівельно- конструктивними іграшками,  обладнанням для театралізованої діяльності тощо.

      У кожній віковій групі  накопичено і систематизовано дидактичні, наочні та методичні матеріали для організації освітнього процесу з дітьми відповідного дошкільного віку за  освітніми лініями. 

     Під час тематичного вивчення стану роботи із образотворчої діяльності, було виявлено, що вихователі молодших груп №7, 9,11 надають можливість реалізовувати свої фантазії як в індивідуальних, так і в колективних роботах. Вихователі молодших груп навчають дітей правильно розміщувати та наклеювати готові елементи, відтворивши таким чином декоративний візерунок або певний образ.

      Під час занять із образотворчої діяльності вихователі Новікова Н.М., Синьоока Т.О., Хамітова Т.Л., Зазимко Н.Д. проводять психогімнастику, пальчикові ігри, які розвивають дрібну моторику, мовлення та уяву дитини, використовують художнє слово (вірші, загадки, прислів’я). Дитячі роботи в групах правильно оформлені та  підшиті. Вихователі організовують в куточках для батьків виставки дитячих робіт, а також надають батькам вихованців консультації, проводять бесіди, як організувати роботу з образотворчої діяльності дітей вдома.

 

     Під час тематичного вивчення стану роботи з розвитку пізнавальних здібностей старших дошкільників відмічено, що вихователі груп №4 та №10 створюють сприятливі умови для гармонійного поєднання інтелектуального розвитку дітей з їх соціальним, емоційно-вольовим, морально-духовним, креативним, естетичним розвитком. В практичній роботі з дітьми вихователі використовують різноманітні шляхи розвитку пізнавальних здібностей. 

        Так, вихователі групи№4 Нога Т.М. та Мазур А.В. спрямовують свою роботу на здатність дитини до пізнання навколишнього світу, вміння запам’ятовувати  і робити певні висновки, бо джерелом пізнавального розвитку дитини є навколишній світ і соціальний досвід у їх нерозривній єдності. Результати перевірки показали, що дослідницька діяльність доступна дітям даного віку, про що свідчить дитяча допитливість, бажання пізнати причини довколишніх явищ.  Діти помічають і розрізняють природні явища, намагаються підібрати до них народні прикмети, порівняння тощо.

        Доцільним в роботі вихователів груп №4 та №10 є те, що вони на заняттях використовують елементи інноваційних технологій, так в групі №10 вихователі успішно застосовують прийоми мнемотехніки, Юрченко Н.П. на заняттях з математики палички Кюїзенера. Під час таких занять діти отримують знання шляхом самостійного аналізу, зіставляння, порівняння істотних ознак, вчаться робити логічні пояснення. Під час занять з розвитку мовлення та грамоти вихователі використовують в роботі методичний матеріал образно-асоціативного вивчення азбуки, що сприяє швидкому засвоєнню знань, вмінню розмірковувати, осмислювати та виділяти головне.

        Пізнавальна активність кожної дитини реалізується у спільній творчій діяльності з батьками. Так вихователі груп №4 та №10 організовують в групах тематичні виставки «Дари осені», «Новорічний вернісаж» та інш. Але не достатньо на групах розроблено консультацій та пам’яток для батьків щодо розвитку пізнавальних здібностей старших дошкільників в сім'ї.

 

        Педагоги закладу дошкільної освіти розвивають свої таланти завдяки участі в різних конкурсах. Так, у 2019-2020н.р. педагоги взяли участь у міському конкурсі «Fest cook», під час якого, спільно з батьками вихованців, створювали шедеври дитячої кухні.

      Усі діти — різні, і пересвідчитися в цьому можна під час спостереження за самостійною діяльністю дошкільників. Тому, уся гурткова робота у закладі направлена на виявлення, підтримання та розвиток здібностей і природних нахилів вихованців, особистісно- орієнтованого підходу до творчого розвитку кожної дитини.

      Протягом навчального року у закладі працював гурток з іноземної мови- керівник гуртка - Синьоока Т.О. Завдяки гуртку діти старшої групи мали змогу засвоїти елементарні знання з англійської мови.

     На гуртку «Граючись розвиваємо пам’ять» - керівник гуртка Мартиненко І.С.- дошкільники старших груп навчалися швидко запам’ятовувати, зберігати та відтворювати інформацію.

     На гуртку «Маленькі дослідники» - керівник гуртка Сотник І.О.- дошкільники мали змогу експерементувати, досліджувати та робити власні висновки.

     На гуртку з квілінгу «Талановиті пальчики»- керівник гуртка Пророк О.В.- формувалися у дітей навички і вміння власної продуктивної діяльності, розвивалася дрібна моторика рук, естетичний смак.

       Гурткові заняття проводились у другій половині дня, у час, відведений для ігор та самостійної художньої діяльності дітей. Тривалість їх відповідала визначеним     нормативам для навчальних занять, періодичність проведення становить 2 раз на тиждень.

     Завдяки спільній роботі вихователів логопедичних груп та вчителів- логопедів Омельяненко В.М. та Запорожець Г.М. у дітей логопедичних груп №4 та №6 значно покращилася звуковимова, поповнився пасивний та активний словник за лексичними темами, діти старших груп засвоїли знання з грамоти, набули навичок словотворення.

 

      Протягом тривалого часу заклад дошкільної освіти тісно співпрацює із загальноосвітньою школою I-III ступенів №31 з гімназійними класами, центром дитячої та юнацької творчості «Сузір'я». Структурно-функціональна модель взаємодії будується на засадах «Угоди про співпрацю навчальних закладів» на 2019-2020 навчальний рік, складено план спільної роботи, за яким працювали педагоги, як закладу дошкільної освіти так і школи.

 

       В  закладі дошкільної освіти постійно ведеться робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності дітей. Протягом року проводилися Тижні знань з основ безпеки життєдіяльності та День цивільного захисту. Під час проведення Тижнів з дошкільниками проводилися заняття, бесіди, ігри, розваги, конкурси, під час яких прищеплювалися навички обережної поведінки в довкіллі, бережного ставлення до

збереження свого здоров’я, життя та  здоров’я оточуючих. Неодноразово під час проведення Тижнів безпеки життєдіяльності дітей протягом 2019-2020 н.р. відмічені групи №6 вихователі Качіна О.М., Лозова Г.В. та групи №4 вихователі Мазур А.В., Нога Т.М., які були найкращими у підготовці матеріалу з безпеки життєдіяльності дошкільників. Робота з безпеки життєдіяльності ведеться на належному рівні, адже протягом року не було зафіксовано нещасних випадків.

       Територія закладу має естетичний вигляд, достатньо озеленена, огороджена. На майданчиках створено умови щодо безпеки життєдіяльності дітей.

 

 

      Велика увага в  закладі дошкільної освіти приділяється фізкультурно- оздоровчій роботі. Заняття з фізичної культури, ранкова, коригувальна, дихальна гімнастика, фізкультурні хвилинки, динамічні паузи, рухливі ігри, спортивні вправи та ігри, спортивні свята та розваги, Дні здоров’я- все це входить до фізкультурно- оздоровчої роботи  закладу.  

     Удосконаленню системи фізичного виховання в закладі дошкільної освіти сприяв чіткий та систематичний медико-педагогічний контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком та руховою активністю вихованців.

 

    Вирішити питання психологічного комфорту дітей в закладі дошкільної освіти допомагала практичний психолог Коркач О.М., яка здійснювала психологічний супровід за процесом адаптації новоприбулих дітей в умовах ЗДО, досліджувала емоційно-вольову сферу дошкільників, проводила діагностику розвитку психічних процесів, творчих здібностей, а також визначала психологічну готовність дітей до шкільного навчання.

     Значна увага надавалась профілактиці простудних захворювань в осінньо-зимовий період. Проводилась робота щодо вітамінізації дитячого організму: систематично у щоденне меню дітей включались овочеві салати, соки, свіжі овочі та фрукти.                                                                                                                                                                                                                                                                                

      Медичне обслуговування дітей у закладу дошкільної освіти здійснюють медичні працівники:  сестра медична старша Асланян Л.Ш. та медична сестра Іванченко Н.І., які організовують проведення обов’язкових медичних оглядів, контроль за станом здоров’я дітей, станом фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.

       Постійно здійснювався контроль за харчуванням дітей, проводилася санітарно-просвітницька роботу серед батьків, контроль дотримання технологій приготування їжі, вихід і якість готових страв, санітарний стан харчоблоку, дотримання правил особистої гігієни персоналом. Питання з харчування висвітлюються в наказах, довідках, актах, результати обговорюються на виробничих нарадах, Раді закладу дошкільної освіти.

     Заклад має власну веб-сторінку, яка активно функціонує. Педагоги та батьки можуть знайти там багато корисної інформації. 

  

   На протязі навчального року вжито заходи щодо покращення матеріально - технічної бази закладу дошкільної освіти. За рахунок бюджетних коштів та матеріальної допомоги батьків постійно поповнюється матеріальна база м’яким інвентарем, посудом, також зроблено косметичні ремонти  центрального входу (також заміна дверей), групових приміщень гр№9 та гр№12. Систематизовано та поповнено розвивальне предметно-ігрове середовище груп для повноцінного розвитку особистості та підвищення фізичної та розумової працездатності дітей…

 

      Співдружність з сім’єю – одне з першочергових завдань закладу, а використання різних форм і методів, залучення батьків до співпраці, творчість педагогів, дипломатичність – запорука успішної взаємодії дошкільного закладу і родини.

   Вихователі закладу дошкільної освіти постійно поновлювали інформації в батьківських куточках, залучали батьків до організації освітньо-виховного процесу. Вдало проходили виставки робіт батьків і дітей за різними темами, конкурси малюнків, спільні свята та розваги.

     Протягом усіх місяців карантину педагоги продовжували співпрацювати з батьками вихованців. В режимі онлайн педагоги проводили заняття для вихованців, надавали поради батькам, проводили консультації, індивідуальні бесіди з питань зайнятості дітей під час карантину, цікавилися станом здоров’я дітей. Результатом роботи педагогів були слова подяки від батьків, фотозвіти малюнків дітей, фото та відео усміхнених дітей.

 

        А отже, шановні батьки, адміністрація закладу та весь наш дружній колектив щиро вдячні вам за вашу підримку, допомогу, як матеріальну так і моральну. Завдяки нашій спільній турботі діти зростають здоровими та щасливими.

Сподіваюсь на нашу подальшу плідну співпрацю.

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ

директора дошкільногонавчального закладу

(ясла-садок) № 62 «Супутник» комбінованого типу

Колюка Олени Вікторівни

перед колективом та громадськістю за 2018-2019 н.р.

Звіт підготовлений на підставі Наказу Міністерства  освіти і науки України № 178 від 23 березня 2005 р. та «Положення про порядок звітуваннякерівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічнихнавчальнихзакладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю».

 

     Порядок денний:

1.     Звіт директора ДНЗ № 62 «Супутник» «Про роботу керівника дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу №62 «Супутник» за 2018-2019 навчальний рік»:

 

Дошкільний навчальний заклад спрямовує свою діяльність на реалізацію державної політики в галузі дошкільної освіти, керуючись основними нормативними документами:

-         Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»;

-         Положенням про дошкільний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 (із змінами);

-         Конвенцією «Про права дитини»;

-         Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні, який ухвалено рішенням колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 615 від 22.05.2012 р.,

-         Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України, затвердженим наказом МОН України від 06.10. 2010 р. № 930 зі змінами до нього, наказ МОН молодь спорту України від 20.12. 2011 №1473

-         Кодексом Законів про працю України, наказами, листами Міністерства освіти і науки України та власним Статутом.

     Відповідно до вимог Закону України «Про дошкільну освіту» у дошкільному закладі діють колегіальні органи: педагогічна рада, загальні збори трудового колективу, рада дошкільного закладу.

     У 2018-2019 навчальному році колектив дошкільного навчального закладу працював над питанням: Створення оптимальних умов для особистісного зростання, для навчання та розвитку дітей, формування дитячої особистості, через освоєння основних видів життєдіяльності.

Протягом навчального року в дошкільному закладі виховувалось- 268дітей, функціонувало 11 груп, із них:

-         4 групи дітей раннього віку;

-         2 молодші групи;

-         2 середні групи;

-         3 старші групи.

За 12 –годинним режимом роботи працювало- 2 групи;

За 10,5–годинним режимом роботи - 9 груп, з них - 2 логопедичні групи.

Освітній процес здійснювало  29 педагогів, із них:

-         1 вихователь-методист;

-         2 вчителі-логопеди;

-         1 практичний психолог;

-         1 інструктор з фізичного виховання;

-         2 музичних керівника;

-         18 вихователів вікових груп;

2 керівника гуртка англійської мови.

Основним напрямком роботидошкільногонавчального закладу, є створення належних умов для забезпечення рівного доступу до якісної освіти. З метою своєчасного виявлення, підтримки та розвитку обдарованості, природних нахилів та здібностей дітей дошкільний навчальний заклад організовує освітній процес за пріоритетними напрямками. Пріоритетними напрямками роботи дошкільного закладу є патріотичний та фізкультурно-оздоровчий напрямки. Згідно цих напрямків колектив нашого закладу  наполегливо працював над створенням належних умов для формування патріотизму у дітей, здійснювався комплексний підхід у формуванні основ здорового способу життя дошкільників.

Освітньо-виховна робота в ДНЗ здійснювалася відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти та програми навчання та виховання дітей від 2 до 7 років «Дитина».

 

Освітній рівень педагогів становить:

-         23 педагога, які мають вищу педагогічну освіту;

-         3-середню-спеціальну

-         1- бакалавр.

        Адміністрація дошкільного закладу приділяє належну увагу питанням фахового зростання, активізації творчої діяльності педагогів.

       Підвищенню рівня кваліфікації працівників сприяє застосування різних форм методичної роботи: індивідуальні (самоосвітня діяльність), групові (семінари, семінари-практикуми, консультації), масові  (круглі столи, ділові ігри) та інш.

        Протягом 2018- 2019 н.р. було проведено засідання педагогічних рад на тему: «Завдання педагогічного колективу на 2018-2019 н.р.» (серпень), «Формування комунікативно-мовленнєвої компетентності дошкільників засобами художньо – продуктивної діяльності»(листопад),«Формування культури здорового способу життя  дошкільників, якодин із основних напрямків реалізації Базового компонентудошкільної освіти» (лютий), «Аналіз освітнього процесу за 2018-2019н.р.» (травень).

   Проведено такі форми методичної роботи, як: круглий стіл «Патріотичне та морально-естетичне виховання дошкільників на основі ідей В.Сухомлинського»(вересень);

Тренінг:«Розвиток комунікативних умінь і навичок педагогів» (жовтень); Тренінг:«Розвиток комунікативних умінь і навичок педагогів»

(листопад);

Інтерактивна ділова гра: «Зміцнення здоров’я дошкільнят засобами фізичного виховання»(січень);

Психологічний тренінг: «Допоможемо гіперактивній дитині» (лютий);

Семінар-практикум: «Інноваційні технології в дошкільному закладі»( березень);

Семінар: «Профілактика стресу та емоційного вигорання у педагогів» (травень).

Одним з основних завдань методичної роботи є надання допомоги педагогам у формуванні й удосконаленні навичок самоосвітньої діяльності, що передбачає такі види роботи як: систематичне консультування з питань організації самоосвіти;

допомога педагогу у визначенні різних позицій з метою подолання труднощів; постійне інформування про новий передовий педагогічний досвід; підготовка й    надання методичних рекомендацій щодо актуальних проблем теорії і практики.

    У методичному кабінеті розроблено картотеку: навчально - методичної літератури, навчальних програм, методичних рекомендацій, фахових періодичних видань. Педагоги мають змогу вільно, за потребою, нею користуватись.

      У дошкільному закладі створюються умови для використання навичок роботи з комп'ютером педагогів  у методичній роботі. Так поступово укоріняються такі форми методичної роботи як:

- мультимедійна презентація;

- методичне портфоліо;

- сайт закладу;

- веб-сторінка;

- інтернет- форум.

       Вся методична робота у дошкільному закладі підпорядкована систематичному плану роботи, який складається на основі глибокого аналізу за минулий навчальний рік, комплексного вивчення результатів, здобутків, педагогічних знахідок.

      Відповідно до перспективного плану проходження курсів підвищення кваліфікації при КОІППО імені Василя Сухомлинського педагоги дошкільного закладу виконують докурсові завдання, звітують про результати проходження           курсової підготовки.

   З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки пройшли курси підвищення кваліфікації при КОІППО ім. В. Сухомлинського у 2018-2019 навчальному році 5 педагогів.

    У дошкільному закладі була проведена атестація педагогічних працівників, з метою якісного підвищення професійного рівня, відповідності займаній посаді, рівню кваліфікації.

Склад педагогічних працівників по кваліфікаційним категоріям:

«спеціаліст вищої категорії» - 2 педагога;

«спеціаліст ІІ категорії» - 13 педагогів;

«спеціаліст» – 7 педагогів.

    Важливою і  найефективнішою формою методичної роботи з вихователями є проведення відкритих занять, які відповідають сучасним вимогам,  з використанням новітніх технологій.

          Протягом навчального року своїми цікавими надбаннями та формами роботи ділилися з колегами шляхом взаємовідвідування освітнього процесу.

     У методичному кабінеті створено банк даних інноваційних технологій, з визначенням проблеми, цілей нововведення, прогнозованих результатів, які запроваджуються педагогами в практику роботи.

     Протягом 2018-2019 навчального року працювала творча група з питання: «Патріотичне виховання у контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку» (2 рік роботи).

     Метою творчої групи булопідвищення професійної компетентності педагогів з патріотичного виховання дошкільників, напрацювання власного  перспективного педагогічного досвіду з національно-патріотичного виховання.          

  Для розвитку дітей в закладі дошкільної освіти створені всі необхідні умови, обладнані спеціальні приміщення:

-музична та спортивна зали;

-кабінети вчителів-логопедів;

-кабінет практичного психолога;

-методичний кабінет та медичний блок;

-майданчики для кожної вікової групи;

-спортивний майданчик.

       В усіх групах створене належне предметно-розвивальне середовище з відповідними осередками для проведення організованої та самостійної діяльності дошкільнят, яке забезпечує різні види їх активності. Центри дитячої активності: предметно-практичної, пізнавальної, художньої, мовленнєвої, фізичної доцільно розташовані з урахуванням вікових особливостей дітей.У достатній кількості

забезпечені ігрові осередки матеріалами: настільно-друкованими іграми, пазлами, наборами ігрового обладнання для сюжетно-рольових ігор, будівельно- конструктивними іграшками,  обладнанням для театралізованої діяльності тощо.

У кожній віковій групі  накопичено і систематизовано дидактичні, наочні та методичні матеріали для організації освітнього процесу з дітьми відповідного дошкільного віку за  освітніми лініями. 

     Під час тематичного вивчення стану роботи з розвитку мовленнєвої компетентності старших дошкільниківу старших  групах №7, №11 та логопедичній групі №6, було зазначено, що групи  забезпечено дидактичними та програмно-методичними матеріалами, зокрема: сюжетними та предметними картинками, демонстраційним матеріалом для складання розповідей, іграшками, плакатами, художньою (дитячою) та методичною літературою, схемами для звукового аналізу та індивідуальними зошитами.

      Працюючи з дітьми старшого дошкільного віку, вихователі більше уваги приділяють розвитку зв'язного мовлення, як діалогічного, так і монологічного.     Організовуючи різні види діяльності дітей під час ранкового прийому, занять, прогулянок, у другій половину дня, вихователі створюють умови для активного спілкування дітей, обміну думками, судженнями. Це сприяє розвитку комунікативних навичок. Діти логопедичної гр№6 володіють корекційними навичками щодо правильності вживання граматичних форм та порядку слів у реченні. Виділяють звуки в слові, називають голосні та приголосні звуки, ділять слова на склади, володіють навичками поскладового читання. З питань розвитку мовлення дітей вихователі всіх груп активно взаємодіють із сім'ями вихованців.

Тематичне вивчення стану роботи з формування основ здорового способу життя у дітей дошкільного віку проводилося у молодших групах №8, №12 та середній групі №10.  Аналізроботи показав, що у продовж дня з вихованцями плануються такі види роботи як: заняття з валеології, бесіди, дидактичні та сюжетно-рольові ігри, гімнастика пробудження, фізхвилинки,  Дні  здоров’я, під час яких вихователі формують у дошкільників свідоме ставлення до ведення здорового способу життя та інш. Але поряд з цим недостатньо приділяється увага плануванню індивідуальної роботи з дітьми та проведенню розваг з валеологічного спрямування.

В ігрових осередках груп № 8, 10 та №12 розміщено атрибути до сюжетно-рольових ігор «Сім’я», «Лікарня», «Аптека», «Дитячий садок», за допомогою яких діти організовують ігри застосовуючи свої знання про здоров’я та необхідність його збереження. У всіх групах виділено місце для міні-спортивного осередку. Спортивні осередки естетично оформлені, в яких знаходяться м’ячі, скакалки, прапорці, кеглі атрибути до рухливих ігор та інш.

Під час відвідування занять, режимних моментів, було відмічено, що діти

усвідомлюють цінність здоров’я, розуміють, що можуть бути здоровими і хворими, що шкідливе і корисне для організму, володіють елементарними знаннями про основні чинники  збереження здоров’я,  володіють найпростішими культурно-гігієнічними навичками. 

Взаємодія з батьками дає змогу створити умови для навчання дітей змалечку турбуватися про власне здоров`я.

Комплексна перевірка організації життєдіяльності дітей 4-го року життя проводилася у молодшій групі №12.

     Вся освітня робота з дітьми планується і проводиться відповідно до вимог Базового компонента дошкільної  освіти та програми навчання та виховання дітей від 2 до 7 років «Дитина». Освітні завдання плануються з урахуванням вікових особливостей, умінь дітей та  вимог програми.Для здійсненняосвітньогопроцесу у групі створено прадметно-розвивальнесередовище з відповіднимиосередками для проведенняорганізованої та самостійноїдіяльностідошкільнят. Групазабезпеченаматеріалами і посібниками, а саме: дидактичнимиіграми з різнихрозділівпрограми, демонстраційним та роздатковимматеріалом, художньою та методичною літературою за програмою «Дитина».  

Проте, потребуєпоповненнядидактичнихігор з розвиткумовлення, соціуму та оформлення картотеки по віковимкатегорям.

У продовж дня з дошкільниками проводяться: заняття, індивідуальна робота з дітьми; бесіди; спостереження; праця; дидактичні ігри та інш.

Під час організації освітнього процесу прослідковується послідовність у викладені матеріалу, відповідність форм віковим та індивідуальним особливостям, різноманітність видів діяльності. Вихователі працюють у тісній взаємодії з батьками вихованців. Узагальнені результати психолого-педагогічного обстеження та рівень засвоєння вихованцями знань, розвиток їх умінь і навичок відповідно програмових вимог свідчать, що педагоги працюють в правильному напрямку.

Педагоги дошкільного закладу розвивають таланти своїх вихованців завдяки участі в різних конкурсах. У 2018-2019н.р. вихованка групи №6 Цьоць Маша під керівництвом творчого наставника, музичного керівника Добрової С.О. та вихователів  взяли участь  у міському фестивалі «Яскраві зірочки Кропивницького» у номінації «Дитячий спів» та зайняли II місце.

   Протягом навчального року у закладі працював гурток з англійської мови- керівники гуртка -Качіна О.М., Синьоока Т.О. та гурток «Граючись розвиваємо пам’ять» - керівник гуртка Мартиненко І.С. Завдяки роботі гуртків дошкільники старших груп навчалися швидко запам’ятовувати, зберігати та відтворювати інформацію, а також засвоїли елементарні знання з англійської мови.

Завдяки спільній роботі вихователів логопедичних груп та вчителів- логопедів Омельяненко В.М. та Запорожець Г.М. у дітей логопедичних груп №4 та №6 значно покращилася звуковимова, поповнився пасивний та активний словник за лексичними темами, діти старших груп засвоїли знання з грамоти, набули навичок словотворення.

Протягомтривалого часудошкільний заклад тісно співпрацює із загальноосвітньою школою I-III ступенів №31 з гімназійними класами, центром дитячої та юнацької творчості «Сузір'я». Структурно-функціональна модель взаємодії будується на засадах «Угоди про співпрацю навчальних закладів» на 2018-2019 навчальний рік, складено план спільної роботи, за яким працювали педагоги, як дошкільного закладу так і школи.

В  закладі дошкільної освіти постійно ведеться робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності дітей. Протягом року проводилися Тижні знань з основ безпеки життєдіяльності та День цивільного захисту. Під час проведення Тижнів з дошкільниками проводилися заняття, бесіди, ігри, розваги, конкурси, під час яких прищеплювалися навички обережної поведінки в довкіллі, бережного ставлення до

збереження свого здоров’я, життя та  здоров’я оточуючих. Неодноразово під час проведення Тижнів безпеки життєдіяльності дітей протягом 2018-2019н.р. відмічені групи №6 вихователі Качіна О.М., Шелест А.О. та групи №10 вихователі Сотник І.О., Юрченко Н.П., які були найкращими у підготовці матеріалу з безпеки життєдіяльності дошкільників. Робота з безпеки життєдіяльності ведеться на належному рівні, адже протягом року не було зафіксовано нещасних випадків.

 

      Велика увага в дошкільному закладі приділяється фізкультурно- оздоровчій роботі. Заняття з фізичної культури, ранкова, коригувальна, дихальна гімнастика, фізкультурні хвилинки, динамічні паузи, рухливі ігри, спортивні вправи та ігри, спортивні свята та розваги, Дні здоров’я- все це входить до фізкультурно- оздоровчої роботи  закладу.  

     Удосконаленню системи фізичного виховання в дошкільному закладі сприяв чіткий та систематичний медико-педагогічний контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком та руховою активністю вихованців.

    Вирішити питання психологічного комфорту дітей в ДНЗ допомагав практичний психолог Мазур І.О., яка здійснювала психологічний супровід за процесом адаптації

новоприбулих дітей в умовах ДНЗ, досліджувала емоційно-вольову сферу дошкільників, проводила діагностику розвитку психічних процесів, творчих здібностей, а також визначала психологічну готовність дітей до шкільного навчання.

Значна увага надавалась профілактиці простудних захворювань в осінньо-зимовий період. Проводилась робота щодо вітамінізації дитячого організму: систематично у щоденне меню дітей включались овочеві салати, соки, свіжі овочі та фрукти.                                                                                                                                                            

      Медичне обслуговування дітей у дошкільному закладі здійснюють медичні працівники:  сестра медична старша Асланян Л.Ш. та медична сестра Іванченко Н.І., які організовують проведення обов’язкових медичних оглядів, контроль за станом здоров’я дітей, станом фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.

Здійснення громадського контролю за харчуванням дітей відбувається членами батьківського комітету та радою по харчуванню. Питання з харчування висвітлюються в наказах, довідках, актах, результати обговорюються на виробничих нарадах, Раді дошкільного закладу.

 

    Співдружність з сім’єю – одне з першочергових завдань закладу, а використання різних форм і методів, залучення батьків до співпраці, творчість педагогів, дипломатичність – запорука успішної взаємодії дошкільного закладу і родини.

Вихователі закладу дошкільної освіти постійно поновлювали інформації в батьківських куточках, залучали батьків до організації освітньо-виховного процесу. Вдало проходили виставки робіт батьків і дітей за різними темами, конкурси малюнків, спільні свята та розваги.

Заклад має власну веб-сторінку, яка активно функціонує. Педагоги та батьки можуть знайти там багато корисної інформації.

Зміцнення та модернізаціяматеріально-технічноїбази закладу

     На протязі навчального року вжито заходи щодо покращення матеріально - технічної бази навчального закладу. За рахунок матеріальної допомоги батьків та управління освіти закладу протягом навчального рокузроблено та придбано:

- банер «Прощавай садок дитячий» для музичної зали;

- зроблено поточні ремонти по групах;

- капітальновідремоновано та обладнано ігрові майданчики;

- організовано підписку періодичної преси та інш.

На сьогоднірозпочатолітнійоздоровчийперіод, все обладнання на ігровихмайданчиках приведено в належний стан та плануєтьсявиготовитибагато нового: столи та лавочки, ігровеобладнаннятощо.

     Шановні батьки, адміністрація закладу та весь наш дружній колектив щиро вдячні вам за вашу підримку, допомогу, як моральну так і матеріальну. Завдяки нашій спільній турботі діти зростають здоровими та щасливими.

Сподіваюсь на нашу подальшу плідну співпрацю.