Кропивницький. Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 62 "Супутник" комбінованого типу Кіровоградської міської ради"

 

Атестація педагогічних працівників

        

 

 

    Атестація педагогічних працівників здійснюється відповідно до вимог

Типового положення про атестацію педагогічних працівників,

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України

від  06.11.2010 за №930 (зі змінами)

                           Пам’ятка для педагогів з питань атестації

Пам'ятку складено відповідно до вимог Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Мі­ністерства освіти і науки України від 6 жовтня 2010 р. № 930 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 р. за № 1255/18550 (далі — Положення) зі змінами

Педагогічний працівник зобов'язаний:

• проходити підвищення кваліфікації та чергову атестацію один раз на п'ять років.

Вимога проходити підвищення кваліфіка­ції не рідше одного разу на п'ять років не по­ширюється на педагогічних працівників, які працюють перші п'ять років після закінчення вищого навчального закладу.

(пп. 1.5—1.7 Положення)

Педагогічний працівник має право:

• Вільно обирати форми навчання, про­грами та навчальні заклади для про­ходження підвищення кваліфікації.

(п. 1.7 Положення)

• У разі прийняття на посаду після закінчення вищого навчального за­кладу - атестуватися не раніше як після двох років роботи на відповід­ній посаді.

(п. 3.13 Положення)

• У разі поєднання роботи з навчанням у вищому навчальному закладі за на­прямом (спеціальністю) педагогічного профілю — відстрочити чергову атес­тацію до закінчення навчання.

(п. 3.16 Положення)

• Проходити позачергову атестацію для

підвищення кваліфікаційної категорії (тарифного розряду).

Позачергова атестація з метою підвищення ква­ліфікаційної категорії може проводитися не раніше як через два роки після присвоєння попередньої кваліфікаційної категорії.

(п. 1.8 Положення)

Для проходження позачергової атестації слід подати заяву до атестаційної комісії до 10 жовтня.

(пп. 1.8, 3.1 Положення)

• Перенести термін чергової атестації

на один рік через:

- тривалу тимчасову непрацездат­ність;

- перехід у рік проведення черго­вої атестації на роботу до іншого навчального закладу;

- інші поважні причини.

(п. 3.15 Положення)

У таких випадках необхідно до 10 жовтня пода­ти відповідну заяву до атестаційної комісії.

(п. 3.1 Положення)

Атестуватися без попереднього про­ходження підвищення кваліфікації, якщо у міжатестаційний період:

 

- присуджено науковий сту­пінь або присвоєно наукове звання, якщо їх діяльність за профілем збігається з присудженим науковим ступенем або присвоєним вченим званням

(п. 3.23 Положення)

• Атестуватися без дотримання послі­довності у присвоєнні кваліфікаційних категорій та строку проведення позачергової атестації, якщо у між-атестаційний період:

- став переможцем або лауреатом конкурсів фахової майстернос­ті, що проводяться центральни­ми органами виконавчої влади, до сфери управління яких нале­жить навчальний заклад;

- отримав науковий ступінь, уче­не (почесне) звання, що за про­філем збігається з професійною діяльністю.

(п. 4.7 Положення)

· На збереження присвоєних за ре­зультатами попередньої атестації:

- кваліфікаційної категорії (тариф­ного розряду) та педагогічного звання на час перебування у від­пустці у зв'язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (якщо дитина потребує до­машнього догляду — до досягнен­ня дитиною шестирічного віку);

(п. 3.14 Положення)

- кваліфікаційної категорії (тариф­ного розряду) та педагогічного звання у разі поновлення на ро­боті, яку раніше виконував, не­залежно від тривалості перерви у роботі;

(п. 3.17 Положення)

- кваліфікаційної категорії (тариф­ного розряду) та педагогічного звання при переході на роботу з одного навчального закладу до іншого, а також на інші педагогічні посади у цьому самому закладі;

(п. 3.22 Положення)

- кваліфікаційної категорії у разі переходу на посаду методиста, вихователя-методиста.

(п. 3.22 Положення)

Ознайомитися під підпис:

- з графіком проведення атеста­ції - після його затвердження;

(п. 3.2 Положення)

- з характеристикою своєї діяль­ності - не пізніше як за 10 днів до проведення атестації;

(п. 3.4 Положення)

- з рішенням атестаційної комісії - одразу після її засідання.

(п. 3.10 Положення)

Під час засідання атестаційної комі­сії давати усні та письмові пояснення, подавати додаткові матеріали щодо своєї професійної діяльності.

(п. 3.6 Положення)

Отримати під підпис примірник атестаційного листа не пізніше трьох днів після атестації.

(п. 3.10 Положення)

Подати апеляцію на рішення атеста­ційної комісії до атестаційної комісії вищого рівня у десятиденний строк з дня вручення атестаційного листа.

У апеляції на рішення атестаційної комісії необхідно зазначити:

- найменування атестаційної комі­сії, до якої подається апеляція;

- своє прізвище, ім'я, по батькові та посаду (місце роботи), місце проживання;

- у чому полягає необґрунтова­ність рішення атестаційної комі­сії, що оскаржується;

- перелік документів та інших ма­теріалів, що додаються;

- дату подання апеляції. Апеляцію підписує особа, яка подає її.

(пп. 6.4—6.7 Положення)

Бути присутнім під час розгляду апе­ляції на рішення атестаційної ко­місії.

(п. 6.9 Положення)